header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Klientów składających wnioski o wydanie wypisów, wyrysów, kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej informujemy, że:


Wniosek papierowy należy podpisać odręcznie – wniosek w postaci elektronicznego pliku pdf, przesłany do urzędu za pomocą środkow komunikacji elektronicznej, zawsze musi być podpisany przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego (nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną) lub profilu zaufanego.

Wniosek (edytowalny) o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Komornik w formacie PDF
Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Komornik (PDF)
Wniosek (edytowalny) o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca w formacie PDF
Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca (PDF)

Zasady udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym podmiotom realizującym zadania publiczne (PDF)
Plik projektu QGiS zawierający warstwy WMS i WFS z obszaru powiatu polickiego (qgz)
Arkusz danych ewidencyjnych lokali w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku
Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Microsoft Office (P wraz z załącznikami), PDF (P) z załącznikami w formacie PDF: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku)
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku

Uwaga! Jednoczesne zaznaczenie postaci papierowej i elektronicznej (sekcja formularza o numerze 12) spowoduje podwójne naliczenie opłaty, ponieważ każda z tych wersji dokumentu stanowi odrębny materiał i zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne podlega osobnej wycenie.

Wniosek o założenie kartoteki lokali/zmianę danych ewidencyjnych lokali w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku

Informacja dotycząca klasyfikacji gruntów (PDF)
Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów (PDF)
(Nie dotyczy procedury uzyskania pozwolenia na budowe)
Karta informacyjna klasyfikatora gleb (PDF)
Wniosek o weryfikację kwalifikacji do wykonywania prac klasyfikatora gleb (PDF)
Klauzula RODO (PDF)

Opłata skarbowa od czynności złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach z zakresu administracji publicznej (PDF)

Wniosek o przedłożenie projektu w postaci nieelektronicznej (wyplot) na naradzie koordynacyjnej — edytowalny formularz (PDF)
Wytyczne dla wniosków i projektów w postaci nieelektroniczej (PDF)

Wniosek dla gestorów sieci o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Narady (PDF)
Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Narady (PDF)

ᐅ Wniosek papierowy należy podpisać odręcznie i następnie złożyć lub wysłać do urzędu; ᐅ wniosek w postaci elektronicznej (plik pdf) należy podpisać elektronicznie przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego (nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną) lub profilu zaufanego i następnie przesłać do urzędu za pomocą środkow komunikacji elektronicznej.

Wniosek dla projektantów o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Projektant (PDF)
Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Projektant (PDF)
Wytyczne oraz informacje dla projektantów (PDF)