header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru został utworzony na mocy uchwały Nr XIII/100/2007 Rady powiatu w Policach z dnia 28.12.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach, zmienionej uchwałą Nr XLVI/323/2010 Rady Powiatu w Policach z dnia 5 listopada 2010 r. i realizuje zadania, określone w § 38 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach, w oparciu o przepisy ustaw:
 1. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późniejszymi zmianami),
 2. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami)
 3. z dnia 28 września 1991 r. O lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 235, z późniejszymi zmianami),
 4. z dnia 2 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami),

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy w szczególności prowadzenie zadań w zakresie:
 1. geodezji, w tym m.in.:
 1. gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. kontrola opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 3. udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,
 4. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 5. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 6. zakładanie osnów szczegółowych i uzgadnianie ich projektów,
 7. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki,
 8. prowadzenie i zatwierdzanie aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
 9. przekwalifikowywanie gruntów rolnych na leśne, w przypadku, gdy zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 10. prowadzenie scaleń i wymiany gruntów;
 1. kartografii, w tym m.in.:
 1. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych topograficznych w systemie teleinformatycznym,
 2. udostępnianie ortofotomapy,
 3. wydawanie zezwoleń, dotyczących rozpowszechniania oraz reprodukowania w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
 4. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych - mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000,
 5. kontrola przyjmowanych opracowań kartograficznych;
 1. katastru, w tym m.in.:
 1. tworzenie i prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w tym rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępnianie danych, zgromadzonych w tych bazach,
 2. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych, dotyczących nieruchomości,
 3. przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 4. sporządzanie gminnych i powiatowych zbiorczych zestawień danych, objętych ewidencją gruntów i budynków,
 5. zapewnianie nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków uprawnionym jednostkom.

Naczelnik Wydziału:

› poniedziałek: 7:30 – 16:00,

› wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30,

› piątek: 7:30 – 15:00.


Mapa zasadnicza:

› poniedziałek: 7:30 – 16:00,

› wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30,

› piątek: 7:30 – 15:00.


Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów:

› poniedziałek: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30,

› wtorek, środa, czwartek: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00,

› piątek: 8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30.


Kasa (przyjmuje płatności również za pomocą kart płatniczych):

› poniedziałek: 7:30 – 15:30,

› wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:00,

› piątek: 7:30 – 14:30.